POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1 Administrator – 3V Group Ltd.  z siedzibą w Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom.

1.2 Dane osobowe wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Serwis serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.3vgroup.com.pl.

1.5 Użytkownik każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu 3vgroup.com.pl.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU 3VGROUP.COM.PL

3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi w Serwisie Użytkownikami przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz udostępniania formularzy kontaktowych, gdzie podstawą prawną przetwarzania celem wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.1.2 w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie, gdzie podstawą prawną przetwarzania celem wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.1.3 w celu obsługi reklamacji, gdzie podstawą prawną przetwarzania celem wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.1.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.2 Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

3.3 Dane osobowe są przetwarzane w celu:

3.3.1 realizacji złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.3.2 realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3.3 ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ? podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

3.4 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim dzięki wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

3.5 Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4 PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

4.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES ?SERWISOWE?

5.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

5.2.1 pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji; 5.2.2 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

5.2.3 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

5.2.4 pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych, na czas trwania sesji;

5.2.5 pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji;

6 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

7 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1 Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.1.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych ? osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

7.1.2 Prawo uzyskania kopii danych ? Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

7.1.3 Prawo do sprostowania ? Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

7.1.4 Prawo do usunięcia danych ? można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

7.1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania ? Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania;

7.1.6 Prawo do przenoszenia danych ? Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

7.1.7 Prawo wycofania zgody ? jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

7.1.8 Prawo do skargi ? w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO).

7.2 Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: info@3vgroup.com.pl.

7.3 Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

7.3.1 z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

7.3.2 jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

7.4 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

7.5 Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

7.6 Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek.

8 ODBIORCY DANYCH

8.1 W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczenie towarów zamówionych przez Użytkownika (kurierzy);

8.2 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny ? zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10 DANE KONTAKTOWE

10.1 Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@3vgroup.com.pl.

11 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.