Regulamin Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 3. Informacje o produktach
 4. Warunki składania i realizacji zamówień
 5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 6. Realizacja zamówień
 7. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi
 8. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 9. Zwrot należności Klientom
 10. Dane osobowe
 11. Postanowienia końcowe
 12. Załącznik nr 1? określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl;

Sklep internetowy 3vgroup.com.pl jest prowadzony przez:

3V Group Ltd. ? spółka z siedzibą w Wakefield (WF1 1JR), Exchange House 2 Queen Street, wpisana do rejestru przedsiębiorców Companies House, prowadzonego przez Agency of the Department for Bussines, Energy and Industrial Strategy.

SŁOWNIK:

Administrator ? 3V Group Ltd.  z siedzibą w Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom.

Album mp3 ? płyta w wersji cyfrowej (plik ISO zawierający utwory w formacie plików mp3). Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w postaci jednego pliku do pobrania na urządzenie Klienta.

Wsparcia Klienta ? biuro obsługi Klienta dostępne pod za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.3vgroup.com.pl/kontakt.

Klient ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument ? Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk ? funkcjonalność Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Materiały ? wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl, w tym w szczególności wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl.

Muzyka mp3 ? muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisana na nośniku materialnym (płycie CD), w tym Albumy mp3 i Utwory mp3.

PDF ? (skrót od Portable Document Format ? przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność ? zewnętrzny w stosunku do 3V Group Ltd. podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy 3vgroup.com.pl ? prowadzony przez 3V Group Ltd. sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową 3vgroup.com.pl.

Utwór mp3 ? utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

§1  Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa:

1.1  zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl;

1.2  warunki składania zamówień na produkty oferowane przez 3V Group Ltd. i dostępne w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płatności za sprzedaż takich produktów;

1.3  uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

1.4  zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.  Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.  W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl  lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl  do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 1.  Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego 3vgroup.com.pl oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony 3vgroup.com.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

5.   Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal. Usługi te świadczy Firma PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu zgodnie z umowami dostępnymi pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL .

§2  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.  Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa 3V Group Ltd. lub naruszającego prawa osób trzecich.

 1.  przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy 3vgroup.com.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów.
 1.  Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie 3vgroup.com.pl wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

§3  Informacje o produktach

 1.  Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.  Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl:

2.1  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

2.2  nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1.  3V Group Ltd. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 1.  3V Group Ltd. może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§4  Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

2.1  wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Do koszyka? (lub          równoznaczny);

2.2   wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

2.3   wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;

2.4   wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

2.5   wybrać formę płatności;

 •    kliknąć przycisk ?Zamawiam i płacę?.

3.  Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

4.  W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

5.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie 3V Group Ltd. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli 3V Group Ltd. niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

6.  Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez 3V Group Ltd. zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem 3V Group Ltd. o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a 3V Group Ltd. do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. 3V Group Ltd. ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez 3V Group Ltd. otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym 3V Group Ltd. nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a 3V Group Ltd. nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego regulaminu.

7.  W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców 3V Group Ltd., nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, 3V Group Ltd. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez 3V Group Ltd.

8.  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, 3V Group Ltd. może zaproponować Klientowi :

8.1  anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta 3V Group Ltd. będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

8.2  anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym 3V Group Ltd. będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

9.  W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie 3V Group Ltd.), 3V Group Ltd. dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez 3V Group Ltd. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 niniejszego regulaminu.

10.  3V Group Ltd. jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że 3V Group Ltd. jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

11.  W przypadku anulowania zamówienia w sytuacjach wskazanych w ust. 8-10 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), 3V Group Ltd. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 9 niniejszego regulaminu.

12.  Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, 3V Group Ltd. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez 3V Group Ltd. i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§5  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.  Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl opłacane są z góry, przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

2.  Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty przy odbiorze.

3.  Klient nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Unii Europejskiej.

4.  Płatności mogą być realizowane przez Klienta: przelewem bankowym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, oraz Bitcoin.

5.  Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez 3V Group Ltd. pełnej płatności lub ? w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności ? po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

§6  Realizacja zamówień

1.  3V Group Ltd. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2.  Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony ? według wyboru Klienta ? za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3.  Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany ? według wyboru Klienta ? za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4.  W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji 3V Group Ltd. może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz ? po zrealizowaniu zamówienia ? 3V Group Ltd. może wysłać do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§7  Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

1.  Klientowi, nabywającemu produkty jako Konsument, przysługują prawa z tytułu rękojmi przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 ? 576 Kodeksu cywilnego.

2.  3V Group Ltd. w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.  Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez 3V Group Ltd., Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres 3V Group Ltd. lub na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

4.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta ? 3V Group Ltd. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny 3V Group Ltd. zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność 3V Group Ltd. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku 3V Group Ltd. wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 3V Group Ltd. może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność 3V Group Ltd. z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność 3V Group Ltd. za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił 3V Group Ltd. za nabycie danego produktu.

§8  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z 3V Group Ltd. za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

2.1  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.2 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.3  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9  Zwrot należności Klientom

1.  3V Group Ltd. dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

1.1   anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

1.2   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

1.3   uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

1.4   nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, 3V Group Ltd. zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże 3V Group Ltd. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu, który klient jest zobowiązany dostarczyć na adres siedziby 3V Group Ltd. (Exchange House, 2 Queen Street, WF1 1JR Wakefield, United Kingdom). Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi klient.

2.1  3V Group Ltd. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez 3V Group Ltd. na rachunek Klienta w banku.

3.  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 3V Group Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez 3V Group Ltd. należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania 3V Group Ltd. numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle 3V Group Ltd. takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 3V Group Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez 3V Group Ltd. należytej staranności prawidłową realizację płatności.

4.  W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz 3V Group Ltd.

§10  Dane osobowe

1.  Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl, przetwarzane są przez 3V Group Ltd. z adresem siedziby: Exchange House, 2 Queen Street, WF1 1JR Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom (administrator danych).

2.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez 3V Group Ltd., które wymagają podania danych osobowych. 3V Group Ltd. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl.

3.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4.  Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5.  Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl poświęconej polityce prywatności.

§11  Postanowienia końcowe

1.  O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, 3V Group Ltd. nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2.  Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a 3V Group Ltd., rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 3V Group Ltd.

3.  3V Group Ltd. dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl były na najwyższym poziomie, jednakże 3V Group Ltd. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl. 3V Group Ltd. dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

4.  Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5.  Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej.

6.  Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie odrębnych przepisów.

7.  W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy 3vgroup.com.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy 3vgroup.com.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

8.  Językiem umów zawieranych z 3V Group Ltd. jest język polski.

9.  3V Group Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

9.1   konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

9.2   konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

9.3   rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl;

9.4   zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

9.5  konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

9.6  zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

9.7   przeciwdziałanie nadużyciom;

9.8   poprawa obsługi Klientów;

9.9    zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl.

10.  Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl. O zmianie regulaminu 3V Group Ltd.  poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl.

11.  Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

§12  Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

12.1   Załącznik nr 1 ? określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl;

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl

§1  Postanowienia ogólne

1.  Muzyka mp3 sprzedawana jest tylko na terytorium Unii Europejskiej. Na stronie 3vgroup.com.pl ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. 3V Group Ltd. sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zawarte w dokumencie zatytułowanym ?Polityka prywatności?, dostępnym w Sklepie Internetowym 3vgroup.com.pl.

2.  Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Muzyki mp3 może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§2  Warunki składania i realizacji zamówienia

1.  W celu złożenia zamówienia na Muzykę mp3 należy:

1.1   wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Do koszyka? (lub równoznaczny);

1.2   wpisać dane do faktury;

1.3   wybrać formę płatności;

1.4   podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

1.5  wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

1.6   kliknąć przycisk ?Zamawiam i płacę?.

2.  Podczas składania zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

3.  W przypadku zakupu Muzyki mp3, która po zakupie wysyłana jest na wskazany w procesie składania zamówienia adres e-mail Klienta, Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

4.  W przypadku zamówienia jednocześnie Muzyki mp3 i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Muzyki mp3 oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

5.  Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez 3V Group Ltd. zamówienia złożonego przez Klienta.

6.  Zamówienie zawierające Muzykę mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez 3V Group Ltd. od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.

7.  Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, 3V Group Ltd. prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

7.1   potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

7.2   informacje odnośnie realizacji zamówienia.

§3  Odstąpienie od umowy

1.  Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Muzyki mp3, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 3V Group Ltd. o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§4  Zasady korzystania z Muzyki mp3

1.  Zakupiona i opłacona Muzyka mp3 będzie przesłana do Klienta na wskazany w procesie składania zamówienia adres e-mail Klienta .

2.  W celu pobrania Muzyki mp3 należy kliknąć przycisk ?Pobierz? znajdujący się przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie mp3 lub iso.

3.  W ofercie znajdują się Albumy mp3, które zawierają Utwory mp3 niedostępne do zakupu pojedynczo.

4.  Produkt z kategorii Muzyka mp3 może się różnić od produktu w wersji tradycyjnej (CD).

5.  W przypadku wygaśnięcia przysługującej 3V Group Ltd. licencji na udostępnianie danego produktu z kategorii Muzyka mp3, zostanie on wycofany ze sprzedaży oraz usunięty ze strony 3vgroup.com.pl.

6.  Muzyka mp3 jest sprzedawana wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3, w jakości nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz oraz nie jest chroniona technicznymi środkami ochrony, takimi jak system DRM (Digital Rights Management). Kupujący nie ma możliwości wyboru poziomu jakości.

7.  Klient ma prawo korzystać z Muzyki mp3 wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Muzyki mp3 innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.  Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

8.1  rozpowszechniania Muzyki mp3 lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

8.2  zwielokrotniania Muzyki mp3 w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Muzyki mp3, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§5  Reklamacje

1.  Klient może zgłosić do 3V Group Ltd. reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

1.1  zakupiona Muzyka mp3 okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

1.2  dokona zapłaty za Muzykę mp3 i w ciągu 48 godzin nie zostanie mu przesłany e-mail z zakupionym produktem.

2.  3V Group Ltd. ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6  Postanowienia końcowe

 1.  W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

2.  W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego 3vgroup.com.pl.